Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Legnicy, Pan Tadeusz Krzakowski, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica.

Inspektor Ochrony Danych (IOD).

Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta w Legnicy jest Pan Robert Lipiec Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Inspektor to Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

  • listownie na adres: Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica
  • przez e-mail: iod@legnica.eu
  • telefonicznie: +48 76 7212187.

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na potrzeby przeprowadzenia głosowania w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego

  • imię i nazwisko;
  • nr PESEL;
  • nr telefonu.

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych.

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu przeprowadzenia Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2024. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO oraz przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Administrator na podstawie stosownej umowy powierza przetwarzane danych osobowych operatorowi systemu informatycznego służącego do obsługi głosowania, firmie MEDIAPARK Sp. z o.o. Adres: ul. Władysława Trylińskiego 10, 10‑683 Olsztyn NIP: 7393910693

Okres przechowywania Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez minimum 5 lat, następnie Archiwum Państwowe po ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski w Legnicy przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Twojej sprawy a następnie zostaną przekazane  do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Legnicy, gdzie będą przetwarzane wieczyście.

Odbiorcy Twoich danych osobowych.

Odbiorcą Twoich danych mogą być organy administracji centralnej, terenowej, kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, inne podmioty prawne, jeśli właściwe przepisy prawa tak stanowią. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

Urząd nie przekazuje Twoich danych osobowych do państwa trzeciego, jeśli nie wymagają tego przepisy szczegółowe.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli dzieje się to niezgodnie z prawem.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wniesienia skargi.

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uwagi końcowe.

Urząd nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, więc przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przetwarzania danych osobowych.

Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie albo cofnięcie zgody na przetwarzanie skutkować będzie niemożnością realizacji zgłoszonego w LBO projektu.